برچسب:  <span>شهدای گلستان</span>

سردار شهید مهدی کشیری

طوری نماز می خواند که گویا نماز آخرش است. دقایقی از رفتنش نگذشته بود که صدای تیراندازی شنیدیم. وقتی در پی صدا رفتیم با جنازه به خون غلطیده او مواجه شدیم که به نظر می رسید با تمام توان در این کمین ضدانقلاب مقاومت کرده بود.